Bloc de treball de l'assignatura de Valencià de 2n de BATdilluns, 25 d’octubre de 2010

Tornem amb les PAU.

Ai! ja comenceu amb l'angoixa de l'examen. Perquè us aneu familiaritzant, i perquè així ho heu demanat, ací teniu l'ordre del DOGV on explica les 
Característiques de l’examen.
La prova durarà una hora i mitja, i tindrà dues opcions completes (sense possibilitat d’opcionalitat interna).
L’examen constarà de tres parts:
1) Comprensió del text
2) Anàlisi lingüística del text
3) Expressió i reflexió crítica
1.1. Comprensió del text
Avaluarà la capacitat de comprendre un text. Es demanarà a l’alumnat que responga quatre preguntes sobre un text de
25 a 30 línies de caràcter literari o no literari.
1.2. Anàlisi lingüística del text
Avaluarà la competència lingüística i el coneixement reflexiu del model lingüístic de referència. Es demanarà a
l’alumnat que responga tres preguntes sobre qüestions gramaticals relacionades amb el text.
1.3. Expressió i reflexió crítica
El punt d’atenció d’aquesta part de la prova serà la capacitat de l’estudiant d’elaborar textos en registre formal i de
valorar críticament un text. S’hi plantejaran dues qüestions. Cada qüestió demanarà la producció d’un text escrit d’una
extensió mitjana (unes 150 paraules). La primera qüestió se centrarà en un dels temes del programa de literatura. La segona
qüestió serà oberta, tot i que vinculada amb el text de l’opció triada. En general, servirà perquè l’estudiant produïsca un text
(al voltant de 150 paraules) en què mostrarà la seua competència comunicativa i, segons els casos, la seua capacitat per a
donar una opinió raonada, per a reelaborar informació pròpia i la que puga fornir-li el text, per a connectar el contingut del
text amb lectures i amb experiències pròpies, etc.
Convé advertir que tant el text de l’opció A com el de l’opció B poden ser literaris. Això no obstant, també es pot
donar el cas que el text d’una de les dues opcions siga no literari.
30.2.- Criteris generals de correcció.
Criteris generals d’avaluació
1)
Comprensió del text
Puntuació: 3 punts
a) (1 punt)
b) (1 punt)
c) (0’5 punts)
d) (0’5 punts)
2)
Anàlisi lingüística del text
Puntuació: 3 punts
148
a) (1 punt): si es desconeix la resposta d’un dels ítems sobre pronunciació, cal deixar-la en blanc, ja que, si la
resposta és incorrecta, descompta el valor corresponent.
b) (1 punt)
c) (1 punt)
3)
Expressió i reflexió crítica
Puntuació: 4 punts
a) (2 punts)
b) (2 punts)
Criteris de valoració de l’expressió escrita
En els apartats de
responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees i els conceptes, es presenten ben estructurades
(paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i de
l’expressió lèxica.
Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0’05 punts per error. Les faltes repetides no es
comptaran. El descompte es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la
pregunta, la puntuació serà 0.
Comprensió del text i d’Expressió i reflexió crítica, les respostes es valoraran més positivament si

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada